Circulars

Date
Subject
Issuing Section / Department
For
21/04/2017 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती याजना सेवानिवृत्त झालेले बाबत .... Account Section All Govt. Institutes
20/04/2017 Very Urgent : Submission of Expenditure Information by Govt. Institutes .... Account Section All Govt. Institutes
20/04/2017 Submission of information by Govt. Institutes .... Account Section All Govt. Institutes
19/04/2017 About AICTE Proposal .... Student Section All Institutes
19/04/2017 List of institute not updated there Bank detail on ropune login.RO Pune will not responsible for Late FC /ARC Remuneration
6006,6014,6018,6024,6026,6029,6111,6131,6135,6138,6139,6143,6154,6155,6156,6162 6166,6169,6177,6187,6203,6206,6210,6239,6249,6270,6273,6282,6283,6325,6359,6360 6365,6384,6396,6405,6441,6459,6462,6487,6498,6602,6614,6625,6626,6649,6732,6737 6742,6771,6772,6795,6831,6833,6767,6149 .. any problem contact Bhilave Ganesh Programmer
Student section All Institutes
19/04/2017 Candidate list as per Pay order. Login to ropune website .... Student section All Institutes
17/04/2017 Following Institute Collect your Pay order(student fees) today 18/04/2017.
6015,6018,6023,6026,6029,6111,6119,6144,6164,6169,6199,6204,6206,6210,6228,6229 6235,6236,6239,6264,6270,6275,6278,6359,6364,6366,6369,6372,6383,6388,6392,6396 6400,6408,6417,6431,6433,6440,6441,6450,6459,6462,6467,6469,6476,6480,6481,6482 6493,6497,6501,6503,6413,6522,6524,6537,6540,6544,6620,6626,6635,6713,6727,6728 6734,6736,6737,6739,6759,6773,6783,6787,6788,6795,6798,6805,6811,6812,6815,6816 6817,6818,6828,6830,6831,6883,6884,6886,6887,6891,6894,6895,6896.
Student Section All Institutes
17/04/2017 गोपनीय अहवाल २०१६-१७ बाबत .... All Government/Govt Aided Institutes
17/04/2017 गट अ ,ब अधिकारी यांची मत्ता व दायित्व बाबत .... EST Section All Government Institutes
15/04/2017 Submission of AICTE Approval documents to DTE .... Student Section All Institutes
12/04/2017 Ambedkar Jayanti Celebration .... Student Section All Institutes
12/04/2017 Following Institute Collect your Pay order today 12/04/2017.If EBC is clear
6107,6114,6158,6191,6207,6211,6213,6215,6218,6223,6261,6266,6275,6293,6304,6310 6322,6368,6373,6375,6391,6398,6433,6437,6446,6468,6480,6482,6494,6515,6520,6712 6713,6715,6716,6720,6722,6729,6741,6780,6780,
Student Section All Institutes
11/04/2017 माहे मार्च २०१७ चे मासिक खर्च विवरणपत्र पाठविनेबात Account Section All Government Institutes
11/04/2017 महाराष्ट्र डीजीधन जनजागृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत .... Student Section All Institutes
08/04/2017 TOP PRIORITY : Important Circular regarding RCSMFRS(EBC) & DPDHMS .... Student Section All Institutes
07/04/2017 Grant received and expenditure .... Account Section All Govt. Institutes
06/04/2017 Important : Extension for filling MHT CET Application form .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : Letter Regarding AADHAR UPDATION of RCSMFRS (EBC) Students .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : List of candidates rejected AADHAR of RCSMFRS(EBC) Students by AADHAR AUTHORITY .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : List of candidates filled Wrong / Incorrect AADHAR details of RCSMFRS(EBC) Students .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : Letter Regarding C.R.Writing of Group A Officers .... Confidential Section All Govt. / Aided Institutes
05/04/2017 Important : Staff / Posts Information for Adhava Baithak : Time limit today .... Establishment Section All Govt.Aided Institutes
05/04/2017 Important : MIS Software data entry status Information for Adhava Baithak :Time limit today .... Student Section All Govt.Institutes
04/04/2017 वर्ष २०१६-१७ प्रवेश शुल्क भरलेले परंतु प्रवेश न घेतलेले विद्यार्थांची शुल्क परतावा बाबत Student Section All Institutes,.
03/04/2017 वर्ष २०१६-१७ प्रवेश शुल्क भरलेले परंतु प्रवेश न घेतलेले विद्यार्थांची शुल्क परतावा बाबत Student Section All Govt. / Govt. Aided Institutes
03/04/2017 Important : Information for Adhava Baithak .... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
03/04/2017 Important : NBA Accreditation information .... Student Section All Aided / Unaided Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Submit information of RCSMFRS(EBC) /DPDHMS through institute login .... Student Section All Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Information of RCSMFRS(EBC) Applications not scrutinized and pending in institute login .... Student Section All Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Information of DPDHMS(Hostel Maintanance Scheme) Applications not scrutinized and pending in institute login .... Student Section All Institutes
27/03/2017 Important for Govt. Institutes : Depute staff to collect New C.R.Forms .... Confidential Section All Govt. Institutes
27/03/2017 G.R.For revised remuneration .... Student Section All Institutes
24/03/2017 Important letter for all Govt. Institutes regarding BEAMS .... Account Section All Government Institutes
24/03/2017 Important for Govt. Institutes : Saturday is Working Day due to Assembly Session .... Account Section All Government Institutes
22/03/2017 गट क व गट ड कर्मचारी पदोन्नती आदेश 2017 .... Establishment Section All Government Institutes
21/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ समुपदेशन फरी व एआरसी मानधनाची रक्कम खाली संस्थाचे बँक तपशील अद्याप प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांच्या रक्कम अदा करण्यात आलेले नाही तरी आवश्यक बँक तपशील मूळ जोडपत्र अ 24/03/2017 पर्यंत उपलब्ध करून दिण्यात यावा.
6142,6163,6230,6368,6381,6620,6758,6787,6808
Download :जोडपत्र अ...
Student Section All Institutes
20/03/2017 Regarding Caste Validity of Admitted Candidates .... Student Section All Institutes
20/03/2017 Regarding Effective Implementation of R.T.I. Act 2005 .... Establishment Section All Govt. Institutes
17/03/2017 FC/ARC remuneration (मानधन) .... Student Section All FC / ARC
16/03/2017 Updation of Aadhar Details for RCSMFRS(EBC) .... Student Section All Institutes
16/03/2017 DIPEX 2017 .... Student Section All Institutes
16/03/2017 Training by YASHADA .... Establishment Section All Govt. Institutes
14/03/2017 Notification of Fee Regulating Authority .... Student Section All Institutes
09/03/2017 Meeting of Principal / Stenographer regarding C.R. on 17/03/2017 .... Confidential Section All Govt./Aided Institutes
09/03/2017 Audit Objections .... Account Section All Govt. Institutes
08/03/2017 Maharashtra Harit Sena yojana Student Section All Govt./Aided Institutes
08/03/2017 C.R 201617 .... Section All Govt./Aided Institutes
06/03/2017 Assembly Session Office Order .... Establishment Section All Govt. Institutes
04/03/2017 तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध बांधकामांचा समग्र आढावा Student Section All Government Institutes
02/03/2017 Aadhar Card / Bank Information Correction for State Govt. Minority Scholarship .... Student Section All Institutes
02/03/2017 विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.७९६९४ (EBC /PNS fees) Student Section All Institutes
02/03/2017 Year 2016-17 EBC verification Dates Student Section All Institutes
01/03/2017 शासकीय तंत्रनिकेतनातील कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांबाबत EST Section All Govt. Polytechnic Institutes
20/02/2017 Time Limit 28/02/2017 : Aadhar Card Information Updation for RCSMFRS(EBC) .... Student Section All Institutes
17/02/2017 Time Limit 20/02/2017 : Teaching Staff Information required from Govt./ Aided Institutes .... Student Section All Institutes
14/02/2017 Short Term Training Program at Govt.College of Engineering .... Student Section All Institutes
13/02/2017 Hearing for New Inst./Veriation in Intake .... Student Section All Institutes
13/02/2017 Utilization Cerification from Govt. Aided Institutes in Pune Region .... Account Section All Govt. Aided Institutes
13/02/2017 Information of staff joined after 2005 .... Establishment Section All Govt./Govt. Aided Institutes
10/02/2017 Regarding Appointment of MPSC Selected Candidates .... Establishment Section All Govt. Diploma Institutes
09/02/2017 Letter regarding Right to Information Act .... Student Section All Institutes
08/02/2017 वर्ष २०१६-१७ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित उमेदवाराचा पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल उशिराने जाहीर झाल्यामुळे रद्ध झालेल्या प्रवेशाबाबत (14/08/2017) .... Student Section All Master Degree Institutes
06/02/2017 About GPF Final withdraw / Missing credit .... Account Section All Government Institutes
03/02/2017 Hearing for New Course / variation in intake .... Student Section All Institutes
03/02/2017 महत्वाचे : कालमर्यादा 10/02/2017 : शासकीय कर्मचार्यांच्या (गट क / ड) नियतकालिक बदल्यांबाबत .... Est. Section All Govt. Institutes
03/02/2017 Diploma Institute for NOC Proposal Compliance 2017-18.... Student Section All Diploma Institutes
02/02/2017 Urgent : Time Limit 03/02/2017 : Interest payment details as per Court Orders .... Est. Section All Govt. Institutes
27/01/2017 Urgent : List of Institutes with fee approval pending for EBC.... Student Section All Institutes
24/01/2017 List of Staff for Refresher Course at Yashada Pune Student Section All Institutes
22/01/2017 Training Program by Govt. Polytechnic, Pune... Est. Section All Institutes
22/01/2017 List of Institute not reported EBC Scrutiny Center for EBC Approval ... Student Section All Institutes
21/01/2017 गट ड कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी Est. Section All Govt. Institutes
21/01/2017 लाड समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणेबाबत ... Est. Section All Govt. Institutes
21/01/2017 बिंदू नामावली तयार करण्यासाठी अध्यापकांची माहिती सादर करणेबाबत ... Est. Section All Govt. Institutes
17/01/2017 Year 2017-18 Institute Approval and Continuation Process Letter and GR ... All Govt. Institutes
13/01/2017 गट क कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची १.१.२०१७ ... Est. Section All Govt. Institutes
13/01/2017 ग्रंथपाल व ग्रंथालयीन कर्मचार्यांसाठी कार्यशाळा ... Est. Section All Govt. Institutes
13/01/2017 कर्मशाळेतील गट क कर्मचाऱ्यांचा पायाभूत प्रशिक्षणासाठीचा कार्यालयीन आदेश ... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 नियतकालिक बदली परिपत्रक : प्रशासकीय पदे... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 नियतकालिक बदली परिपत्रक : पदवी महाविद्यालये शिक्षकीय पदे ... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत... Student Section All Institutes
10/01/2017 Most Urgent : Information Required regarding Caste Certificate / Validity of ST Candidates Student Section All Institutes
10/01/2017 Reminder : Exam Centers for MPSC Exam. Information not received Student Section All Institutes in list
10/01/2017 Refund of Seat Acceptance Charges to Candidates who have not reported to Institute during CAP and not taken admission on allotted seat to various Professional Technical Courses Under Technical Education Student Section All Institute
07/01/2017 Government Polytechnic Diploma Student Information Student Section All Govt. Polytechnic Only
07/01/2017 Transfer Information of Principal/H.O.D./Lecturers in Govt.Institutes Est. Section All Govt. Institutes
06/01/2017 TEQUIP-II Training Program(Non Technical office staff) Training All Govt. Institutes
06/01/2017 AICTE Quality Improvement Scheme Accounts Section All Govt. Institutes
06/01/2017 Letter to all Govt. & Govt. Aided Institutes Est. Section All Govt. Institutes
05/01/2017 Letter regarding MIS module for all Govt. Institutes Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Institute Information
::::
:::: 14.xls file Click to Download.......
Student Section All Government/Govt. Aided Institutes
03/01/2017 Time Limit 05/01/2017 : Data updation status in MIS module of all Govt. Institutes Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Time Limit 05/01/2017 : Letter for all Govt. Institutes regarding data updation in MIS module Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Bhartiya Chatra Sansad 17-19 January 2017 Student Section All Institutes
03/01/2017 Important : Letters(3) from Account Section for all Govt. Institutes Account Section All Institutes
28/12/2016 R.T.I Information Act 2005 E.S.T Section All Institutes
28/12/2016 Monthly Expenditure Account Section All Government Institutes
28/12/2016 GPF Missing credit Account Section All Government Institutes
26/12/2016 About Paper Saving Student Section All Institutes
26/12/2016 Collection of Advance Fees by Institutions from Students/Parents Student Section All Institutes
26/12/2016 EBC Circular for distribution EBC Amount Student Section All Institutes
26/12/2016 Training Program on Developing Basic Competencies in Laboratory Management at G.C.O.E. Awasari Student Section All Institutes
22/12/2016 Important : Time Limit 27/12/2016 : Letter regarding MPSC Exmination Student Section All Institutes
22/12/2016 Important : Time Limit 23/12/2016@12 noon : Letter regarding Nomination of Teaching Staff in Polytechnics for Trainings Establishment Section All Govt. Diploma Engg. Institutes
20/12/2016 Important : Time Limit 26/12/2016 : Letter regarding Audit Para for Govt./Govt. Aided Institutes in Pune Region Account Section All Govt. / Govt. Aided Institutes
19/12/2016 EBC Application Scrutiny Revised Schedule Student Section All Institutes
19/12/2016 Letter for all Govt. Aided Institutes in Pune Region Establishment Section All Aided Institutes
19/12/2016 Reminder Letter for all Govt. Institutes in Pune Region regarding Fifth Pay Commission Difference Accounts Section All Govt. Institutes
19/12/2016 Income Expenditure Information Accounts Section All Govt. Institutes
17/12/2016 Contract Basis Lecturer All Institutes
17/12/2016 राज्य शासकीय कार्माचा-यांना आश्वासित प्रगती योजना All Institutes
17/12/2016 Training Program at GPPune All Institutes
17/12/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no.9 Student Section All Institutes
17/12/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no.8 Student Section All Institutes
09/12/2016 EBC Form verification letter for Arch.Institute in Pune District Student Section All Arch. Institutes
09/12/2016 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत सन २०१६ च्या अकरावा वार्षीक अहवाल सादर करण्याबाबत Establishment Section All Govt. and Govt. Aided Institutes
08/12/2016 Urgent : Training Order of Tech.Lab Asst. in Govt. Institutes starting on 13 Dec. 2016 Establishment Section All Govt. Institutes
06/12/2016 Time Limit 08/12/2016 @12noon : Urgent : Important Circular for all Govt. Institutes Establishment Section All Govt. Institutes
06/12/2016 Winter Assembly order All Section All Govt Institute
05/12/2016 Important Circular regarding State Govt. Minority Scheme 2016-17 Student Section All Institutes
05/12/2016 Meeting regarding EBC 2016-17 of scrutiny centers on 6th Dec.2016 Student Section All EBC Scrutiny Centers
03/12/2016 Two Days Orientation Workshop - NBA @Govt.College of Engg. Awsari on 23rd./24th Dec.2016 Student Section All Engineering Institutes
03/12/2016 EBC Verification Schedule Student Section All Institutes
01/12/2016 One Day Orientation Workshop - NBA @G.P.Pune on 23rd Dec.2016 Establishment Section All Govt. Institutes
29/11/2016 Urgent and Important : Time Limit : Circular for all Govt. Inst. Establishment Section All Institutes
29/11/2016 Circular for all Facilitation Centers ... Student Section All F.C. Institutes
28/11/2016 Urgent and Important : Circular regarding EBC 2016-17 (RCSMFRS) Student Section All Institutes
28/11/2016 Urgent and Important : Circular for Govt. Institutes Establishment Section All Govt. Institutes
28/11/2016 Circular regarding EBC 2016-17 ... Student Section All Institutes
25/11/2016 पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता प्रतिपूर्ती योजना २०१६-१७ ... Student Section All Institutes
25/11/2016 NBA ACCREDITATION ची माहिती सादर करणेबाबत ... Student Section All Institutes
24/11/2016 Celebrating 26 Nov as CONSTITUTION DAY ... Student Section All Institutes
22/11/2016 Letter regarding candidates with two admissions ... Student Section All Institutes
21/11/2016 IMPORTANT : Submission of Undertaking at the time of merit list verification ... Student Section All Institutes
18/11/2016 मा राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सुचने नुसार संस्थांची तपासणी करणेबाबत ... Student Section Selected Degree Institutes
17/11/2016 Letter regarding Contract Basis Appointment of Staff ... Student Section All Govt.Institutes
17/11/2016 MHT-CET 2017 ... Student Section All Institutes
17/11/2016 Merit List Verification Schedule ... Student Section All Institutes
15/11/2016 वर्ष २०१६-१७ राखीव प्रवर्गात- प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत (Last Date 25/11/2016 ) Student Section All Institutes
15/11/2016 About MPSC Candidates Student Section All Institutes
11/11/2016 Important letter regarding EBC 2015-16 ... Student Section All Institutes
11/11/2016 Regarding EBC 2016-17 Institute Transfer Cases ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Arch. Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of MCA Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Degree Pharmacy Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Post HSC Diploma Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Urgent information required from Govt. Institutes ... Establishment Section All Govt. Institutes
10/11/2016 Office Order for Training ... Establishment Section All Govt. Institutes
10/11/2016 Bank Details of Degree Engg. Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of MBA Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Diploma Institutes for verification ... Student Section All Institutes
09/11/2016 Verification of Bank Details by all Institutes ... Student Section All Institutes
08/11/2016 Regarding CAS to teaching staff in Degree Institutes ... Establishment Section All Govt. Degree Institutes
07/11/2016 Regarding EBC 2016-17... Student Section All Institutes
07/11/2016 Regarding Second Shift Information in Govt.Polytechnics ... Student Section All Institutes
07/11/2016 Action on staff remaining absent for long period. ... Establishment Section All Govt. Institutes
04/11/2016 Submission of One Time Information at the time of Merit List Verification ( 18 point DVD )... Student Section All Institutes
04/11/2016 Merit List Verification Schedule ... Student Section All Institutes
03/11/2016 About Year 2015-16 EBC ... Student Section All Institutes
03/11/2016 Pending EBC 2013-14/ 2014-15 NFR ESBC Maratha Distribution Order No 1... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no 2 (Degree Engg.) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 3 (Diploma Pharmacy) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 4 (Degree Pharmacy)... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 5 (Diploma Engg.) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 6 (MBA ) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 7 (MCA/HMCT/BARCH) ... Student Section All Institutes
02/11/2016 Formation of Governing Council in Professional Technical Institutes ... Student Section All Institutes
29/10/2016 सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती निमित्त्त राष्ट्रीय एकता साप्ताह साजरा करणे बाबत ... Student Section All Institutes
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील MBA/MCA प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All MBA/MCA Institute
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील M-Arch/ B-Arch प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All M-Arch/B-Arch Institute
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील M-Pharm/ B-Pharm प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All M-Pharm/B-Pharm Institute
28/10/2016 MBA /MMS /MPharmacy Admission... Student Section All Institutes
27/10/2016 Training by DTE and NASSCOM... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Year 2015-16 MASA Admission ... Student Section All Architecture Institutes
25/10/2016 Circular for all Govt. Inst. regarding Staff Information ... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Excel Format for Staff Information. ... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Circular for all Govt. Inst. ... Establishment Section All Govt. Institutes
24/10/2016 NBA ACCREDITATION ... Student Section All Govt./ Aided Institutes
24/10/2016 TIME LIMIT :Important Circular for all Govt./ Aided Inst. regarding Sanctioned Post Review (Information prepared in ISM FONT DV-TTYogesh and MS Excel to be send by email) ... Establishment Section All Govt./ Aided Institutes
24/10/2016 Important : Time Limit 03/11/2016 : Data Updation in DTE MIS Module ... Computer Section All Govt. Institutes
21/10/2016 Urgent : Time Limit : NSS Information required from Diploma Engg.(Polytechnics) Institutes ... Computer Section All Polytechnics
21/10/2016 Urgent : EXCEL Format for Diploma Engg. Institutes regarding NSS Information ... Student Section All Polytechnics
21/10/2016 MBA Merit list verification schedule postponed ... Student Section All MBA Institutes
21/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील MBA program reschedule Date will be displayed soon Student Section All MBA Institute
20/10/2016 Urgent Information Required : About First Year B.Arch Admission Student Section All B. ARCH
18/10/2016 DCPS Information ... Account Section All Aided Institutes
17/10/2016 Reminder : Govt. officer's Email account creation ... Computer Section All Govt. Institutes
17/10/2016 Important and Urgent : Information required from Govt./ Aided Institutes ... Accountent Section All Govt. / Aided Institutes
17/10/2016 वर्ष २०१५-१६ करिता आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थांची (EBC) आधार बाबतची माहिती दुरुस्ती करणे बाबत ... Student Section All Institutes
17/10/2016 जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी अनूसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित न ठेवण्याबाबत ... Student Section All Institutes
17/10/2016 Principals meeting postponed to 5th Nov, 2016 ... Student Section All Government Institutes
15/10/2016 हिवाळी सुट्टी २०१६ -१७ बाबतचे परिपत्रक ... Student Section All Institutes
14/10/2016 Circular for Govt. Institutes ... Student Section All Govt. Institutes
14/10/2016 Important : List of Students applied for EBC and AADHAR details not matching ... Student Section All Institutes
14/10/2016 Circular for all Admission Reporting Centers in Pune Region ... Student Section All ARC
13/10/2016 Two Day Motivation Technical Workshop on "Enhencement of Entrepreneurship Development" for Govt. Heads of Insitututions by DTE & NASSCOM(Tequip-II) {18-19 Nov 16) @ GCOE, Aurangabad. ... Student Section All Government Institutes
13/10/2016 Publishing information of students belong to North-East States on Institutes website ... Student Section All Institutes
13/10/2016 Circular for all degree Engineering / Pharmacy Institutes ... Student Section All Degree Institutes
10/10/2016 शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या प्राचार्यांची बैठक दिनांक २१/१०/२०१६ ... Account Section All Govt. Institutes
10/10/2016 दिनांक १५/१०/२०१६ रोजी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करणेबाबत ... Account Section All Govt. Institutes
06/10/2016 Email Account Creation of Officers in Govt. Institutes ... Computer Section All Govt. Institutes
04/10/2016 तातडीचे / कालमर्यादा : शासकीय कर्मचार्यांच्या DCPS योजनेबाबत माहिती सादर करणेबाबत ... Account Section All Govt. Institutes
04/10/2016 GATE 2017 Student Section All Institutes
03/10/2016 गट क मधील पदे पदोन्नतीने भरणे बाबत ... Establishment Section All Govt. Institutes
30/09/2016 पदोन्नती पात्र गट ड कर्मचार्यांच्या जेष्ठता सूची बाबत शुद्धिपत्रक ... Establishment Section All Govt. Institutes
30/09/2016 (New) वर्ष २०१६-१७ मधील १२ वी नंतरच्या Degree Engg./DSE/ME प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Degree Engg./DSE/ME Institute
29/09/2016 अत्यंत महत्वाचे : EBC करिता अर्ज केलेल्या विद्यार्थांचा निकाल संकेतस्थळावर अध्ययावत करणेबाबत ... Student Section All Institutes
29/09/2016 वर्ग ३ पदांवर पदोन्नती साठी वर्ग ४ कर्मचार्यांची जेष्टता सूची ... Establishment Section All Govt. Institutes
28/09/2016 Important Circular regarding Workshop Staff in Govt. Institutes... Establishment Section All Govt. Institutes
23/09/2016 Circular regarding EBC to Students admitted in Govt. / Aided Institutes ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Circular regarding Aadhar No. seeding for EBC Reimbursement ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Submission of Degree Marksheet for Post Graduate Courses Admission ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Students applied for EBC and MCM Minority Scholarship both ... Student Section All Institutes
23/09/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील व्यावसायिक पदविका/पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास विहित मुदतीत अपलोड न केलेले प्रवेश तसेच मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशाबाबत ... Student Section All Institutes
23/09/2016 सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना बैठक २६ सप्टेंबर २०१६ (१२ / २४ वर्षे ) .... Establishment Section All Govt. Institutes
21/09/2016 शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करिता संस्थांना मुल्यांकन आवश्यक असलेबाबत ... Student Section All Institutes
21/09/2016 शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त शुल्क आकारणी न करणेबाबत ... Student Section All Institutes
17/09/2016 ****Important / Urgent : Time Limit 19/09/2016 upto 12 pm ** Information required from Govt. Institutes Est. Section All Govt.Inst.
16/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १८ मुद्देनिहाय माहिती(DVD) गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेताना सोबत घेवून यावी Student Section All Institute
16/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १२ वी नंतरच्या Diploma Pharmacy/D.H.M.C.T/ Diploma Surface Coating Technology पदविका प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Diploma Pharmacy/D.H.M.C.T/ Diploma Surface Coating Technology Institute
14/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १० वी नंतरच्या व थेट द्वीतीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Diploma Institute
14/09/2016 F.C. / A.R.C. Admission Process 2016-17 Remuneration Office Order Student Section All F.C./ ARC
12/09/2016 ****Enter Online Data on RO Pune Login: Walmiki Samaj Student Count Admitted to First Year in 2015-16 *** Student. Section All Inst.
09/09/2016 Training EVENT @ MIT 1st Teachers Congress 23-24-25 Sept., 2016 Student Section All Inst.
09/09/2016 Important Circular regarding EBC fee reimbursement Student Section All Inst.
08/09/2016 STAFF ROSTER Verification of Aided / Unaided Institutes in Pune Region Est. Section All Aided / Unaided Inst.
08/09/2016 Urgent Circular for Govt. Institutes regarding Workshop Staff Est. Section All Govt. Inst.
07/09/2016 ****For 2015-16 Delete the names of students from online EBC list who are not approved by RO/committee by 11am 0n 8th Sept 16 Also verify fees details *** Student. Section All Inst.
07/09/2016 *** Important** EBC Fee Reimbursement Circular Student. Section All Inst.
02/09/2016 शासकीय कर्माचा-यांची कर्ज प्रतीक्षा यादी बाबत .... Government Institute
01/09/2016 शासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत अध्यापकांची व सेवा निवृत्त होणा-या कर्मचार्यांची माहिती सादर करणेबाबत .... Student Sectoin All ARC's
01/09/2016 सन १७ - १८ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक व सन २०१६ - १७ सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत..... Acct. Sectoin All Govt. Inst.
01/09/2016 प्रवेश प्रक्रियेचे धनाकर्ष जमा करणेबाबत ... Student. Sectoin All FC
01/09/2016 **कालमर्यादा ०३ सप्टेंबर ** शासकीय संस्था करिता पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेबाबत... Acct. Sectoin All Govt. Inst.
31/08/2016 दिनांक 2 सप्टेंबर रोजीच्या संपाबाबत तातडीचे परिपत्रक Establishment Section All GOVT INST
31/08/2016 Important Letter and contact details to all ARC's for submission of D.D. to Axis Bank Student Sectoin All ARC's
31/08/2016 Important Letter to all Govt.Institutes regarding Workshop Staff denied to work as Instructor Est. Sectoin All Govt. Institutes
29/08/2016 राखीव प्रवर्गात प्रेवश घेणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्र बाबत Student Section All Govt. / Govt. Aided Institutes and University
29/08/2016 Implementation of Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana by Technical Institutions Student Sectoin All Institutes
29/08/2016 Circular for All Minority Institutes Student Sectoin All Institutes
26/08/2016 Circular for All Govt. Institutes Est. Sectoin All Institutes
24/08/2016 CAS Government Institute All Institutes
22/08/2016 Circular for Govt. Institutes Acct. Section All Institutes
22/08/2016 Letter regarding EBC Audit report Student Section All Institutes
19/08/2016 सचिव ( ले.व.को.) यांच्या दालनात बैठकी बाबत Account All Govt.Institutes
16/08/2016 Important Instructions to all Diploma Institutes Student Section All Institutes
16/08/2016 Meeting Circular for Govt. / Aided Degree Institutes Est. Section All Institutes
12/08/2016 Cast / Validity Certificate Student Section All Institutes
10/08/2016 Last Date :20/08/2016 Update EBC online on ropune login Student Section All Institutes
09/08/2016 Revised Guidelines regarding reporting by candidate at institute / ARC Student Section All Institutes
08/08/2016 Letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
08/08/2016 Letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
08/08/2016 Letter to all institutes regarding filling scholarship applications Student Section All Institutes
06/08/2016 FE2016 -The date for cancellation of CAP reporting has been extended.
Candidates can cancel the CAP reporting till 8th August 2016 upto 4.00 p. m. at ARC
Student Section All Institutes
06/08/2016 Approved Transfer of Degree candidates (Course or Institution) for the Academic Year 2016-17 Student Section All Institutes
06/08/2016 Approved, Subject to compliance Transfer of Degree candidates (Course or Institution) for the Academic Year 2016-17 Student Section All Institutes
06/08/2016 Time limit / Important letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
05/08/2016 Online Registration, Document Verification & Confirmation
FIRST YEAR OF POST SSC DIPLOMA IN ENGINEERING & TECHNOLOGY,FIRST YEAR OF POST HSC DIPLOMA IN PHARMACY, SURFACE COATING TECHNOLOGY, HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY AND DIRECT SECOND YEAR OF POST SSC DIPLOMA IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2016-17
Student Section All . Institutes
02/08/2016 Important letter to all Govt. Diploma Institutes Est. Section All Govt. Institutes
02/08/2016 URGENT : VACANCY CONFIRMATION FOR DSE / DSP Student Section All Engg./Pharmacy Institutes
30/07/2016 URGENT : VACANCY CONFIRMATION FOR DSE / DSP Student Section Unaided Degree Engg. / Pharmacy Institutes
30/07/2016 GOI Nominee Candidate Student Section All Institute
29/07/2016 circular regarding isolated studnents of HSC Student Section All Institute
25/07/2016 URGENT : HOD INFORMATION Student Section Govt. Institutes
21/07/2016 NBA ACCREDITATION Student Section Govt. Institutes
20/07/2016 Notification regarding POST GRADUATE COURSES Admissions Student Section MBA/MMS Institutes
20/07/2016 Circular for NEW DEGREE / POST GRADUATE INSTITUTES Student Section Degree / PG Institutes
18/07/2016 CAS Meeting Schedule for Govt. Institutes Student Section Government Institutes
18/07/2016 कार्यालयीन आदेश Student Section Government Institutes
17/06/2016 Instructions for participation in Cap Round IV Student Section All Institutes
14/07/2016 Student Transfer List
Urgent:Institute who have given NOC for Diploma Second Year transfer, Add all such Candidate in your Branch(Parent Institute)so that RO can transfer
Student Section All Diploma Institutes
14/07/2016 EBC Audit Schedule for Institutes in Pune District Student Section All Institutes in Pune District
13/07/2016 Timetable for PRT / SRT examination Student Section All Govt. Institutes
13/07/2016 About NBA Student Section All Govt. AND Govt Aided Institutes
13/07/2016 **URGENT** Important letter for all Government Institutes Student Section All Govt. Institutes
11/07/2016 Important letter for all Facilitation Centers Student Section All F.C. Institutes
07/07/2016 Vehicle Adhava Account Section All Government Institutes
04/07/2016 Important letter regarding मत्ता व दायित्व Establishment Section All Government Institutes
04/07/2016 DIRECT SECOND YEAR DIPLOMA VACANCY CONFIRMATION AT R.O. Student Section All Institutes
02/07/2016 EBC Audit schedule for Kolhapur District institutes Student Section All Institutes
02/07/2016 Important letter for all degree engineering institutes Student Section All Degree Engg. Institutes
02/07/2016 प्रवेश निश्चिती केंद्रासाठी मार्गदर्शक सूचना Student Section All ARC /FC / Institutes
01/07/2016 Training Program Student Section All Degree Engg. Institutes
30/06/2016 Instructions regarding reporting to ADMISSION REPORTING CENTER Student Section All Degree Engg. Institutes
29/06/2016 Guidelines to Facilitation Centers (FC) Student Section All Institutes
29/06/2016 Office order for DSE / DSP F.C. and Important letter regarding Kit / Brochure Distribution Student Section All Degree Engg. /Pharmacy Institutes
28/06/2016 Important letter for Diploma FC regarding EQUIVALENCE Student Section All Diploma Institutes
28/06/2016 Recommending Various Training Courses like Gokhale's Advance Training Institute Student Section All Diploma Institutes
27/06/2016 Post HSC Diploma FC office order and letter for Kit / Brochure Distribution Student Section All Post HSC Diploma Institutes
25/06/2016 Imortant Instructions to Diploma Institutes regarding Course / Institute Change Student Section All Diploma Institutes
23/06/2016 Branch / Institute Change : Important Instructions for Degree Institutes Student Section All Institutes
23/06/2016 Branch / Institute Change : Important Instructions for Diploma Institutes Student Section All Institutes
23/06/2016 ***लिपिक वर्गीय सेवाप्रवेशोत्तर व पर्यवेक्षीय कर्मचा-यांच्या परीक्षेबाबत ESTSection All Government Institute
22/06/2016 Reminder 1 :Time limit : 24/06/2016 Letter to all Government Polytechnics regarding RUSA Student Section All Govt.Polytechnics
21/06/2016 EBC Audit for Institutes in Sangli District Student Section All Institutes
21/06/2016 Important Instructions to Management Institutes Student Section All Institutes
20/06/2016 Important Instructions to all institutes regarding Admission Process 2016-17 Student Section All Institutes
20/06/2016 Imortant : Procedure for Admissions in Institutional Quota and Vacant seats after CAP as per Information Brochure Student Section All Institutes
18/06/2016 Imortant : Submit Information regarding action taken on Hon.Justice Dharmadhikari report on women harassment Student Section All Institutes
18/06/2016 Letter to Govt. Aided Institute regarding Audit Report Student Section All Institutes
18/06/2016 Transfer Order Establishment Section All Institutes
17/06/2016 Letter to Pharmacy Institute regarding info. for RTI Student Section All Institutes
17/06/2016 Gateway of Admission 2016 : Institutes be ready for live telecast Student Section All Institutes
16/06/2016 Important letter to all Pharmacy Institutes Student Section All Pharmacy Institutes
15/06/2016 Guidelines to Facilitation Centers (FC) Student Section All Institutes
15/06/2016 Urgent Information regarding action taken on Hon.Justice Dharmadhikari commitee report Student Section All Institutes
14/06/2016 **IMPORTANT** GOOGLE SHEET FOR FILLING INFORMATION Student Section All Institutes
14/06/2016 EBC Audit Schedule for institutes in Solapur District Student Section All Institutes
13/06/2016 Celebrate International Yoga Day on 21 June 2016(Fill online student and staff count ) Student Section For All Institutes
07/06/2016 Pradhan Mantri Vikas Yojana Student Section For All Institutes
07/06/2016 Important Circular regarding EBC Student Section All Institutes
07/06/2016 Training Program Student Section All Institutes
06/06/2016 वन महोत्सवानिमित्त वृक्ष लागवड Student Section All Institutes
05/06/2016 MBA/MMS Extension for Online Form Submission and Document Verification Student Section All Institutes
04/06/2016 EBC Audit Schedule for Institutes in Satara District Student Section All Institutes
04/06/2016 राज्य मराठी विकास संस्थेच्या प्रकाशनाबाबत Student Section All Institutes
03/06/2016 EBC Verification Schedule Student Section All Institutes
03/06/2016 About Class 3 Transfer EST Section All Government Institutes
02/06/2016 *** Important*** Training for Admission Reporting Centers on 4th June 2016 Postponed Student Section All Government / Aided Institutes
02/06/2016 Important Circular regarding EBC Student Section All Institutes
01/06/2016 Training for Admission Reporting Centers on 4th June 2016 Student Section All Government / Aided Institutes
01/06/2016 ISTE Approved Training Program Student Section All Institutes
31/05/2016 Reduction of Intake to Zero Student Section All Institutes
31/05/2016 Admission Process 2016-17 Student Section All Institutes
30/05/2016 CAS to Teaching Staff Establishment Section All Government Institutes
30/05/2016 Group A Officer's Training Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 योगीराज साळुंखे पुनर्स्थापना आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट क कर्मचार्यांचे बदली आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट क कर्मचार्यांचे पदोन्नती आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट ड कर्मचार्यांचे बदली आदेश Establishment Section All Government Institutes
25/05/2016 Letter to all Institutes regarding Admission FACILITY CENTERS Student Section All Institutes
25/05/2016 Letter to all Government Institutes regarding Admission Workshops Student Section All Govt.Institutes
25/05/2016 ***Important letter for Government Institutes Establishment Section All Government Institutes
24/05/2016 Letter to all Government Polytechnics regarding RUSA Student Section All Govt.Polytechnics
23/05/2016 ***Important letter regarding staff payment in Unaided Technical Institutes Student Section All Unaided Institutes
23/05/2016 ***Important letter for Government Institutes Student Section All Government Institutes
20/05/2016 ***TIME LIMIT 8 PM Today : Letter to Polytechnics not submitted information about STRIKE Student Section All Polytechnics
19/05/2016 PAYMENT BY CASH MANAGEMENT PROGRAM ..... Account Section All Aided Institutes
18/05/2016 ***TIME LIMIT 20/05/2016 Upto 12 noon ***Important letter for all POLYTECHNICS to submit DT/NT students data ..... Student Section All Polytechnics
18/05/2016 ***URGENT TIME LIMIT 20/05/2016 Upto 12 noon *** Google spread sheet for POLYTECHNICS to insert data of DT/NT students in last 5 years..... Student Section All Polytechnics
17/05/2016 Final Seniority List Group D Employees..... Establishment Section All Government Institutes
16/05/2016 Important letter for all Unaided Diploma Institutes..... Student Section All Unaided Diploma Institutes
16/05/2016 Office Order for Training of Teaching Staff ..... Establishment Section All Government Institutes
16/05/2016 MBA/MMS Admissions 2016-17 office order of Facilitation Centers ..... Student Section All MBA Institutes
13/05/2016 Letter from DTE for Diploma Institutes ..... Student Section All Diploma Institutes
13/05/2016 माहिती अधिकारांतर्गत माहिती सादर करणेबाबत ..... Student Section All Govt. / Govt Aided Institutes
13/05/2016 ** अत्यंत तातडीचे *** आश्वासित प्रगती योजनेची माहिती सादर करणेबाबत ..... Establishment Section All aided Institutes
11/05/2016 Important letter regarding submission of proposals to FEES REGULATING AUTHORITY ..... Student Section All Unaided Institutes
07/05/2016 Important & Last Date : 17,May 2016
Application from Govt. & Aided polytechnic for NSS are invited To RO Pune .....
Student Section All Govt. & Aided Polytechnic Institutes
07/05/2016 New Important letter regarding Facilitation Center and Admission Reporting Center ..... Student Section All Institutes
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या अधिकारी / कर्मचारी याचेशी संपर्काकरीता अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक General Section All Institutions
06/05/2016 Government Resolution ..... Student Section All Institutes
06/05/2016 YASHADA Training Program ..... Establishment Section All Govt. Institutes
04/05/2016 Review Meeting called by Hon. Minister,Tech.Eduction on May 6, 2016 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
04/05/2016 PRT and Supervisory Training from 6 th June, 2016 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
03/05/2016 प्रलंबित लेखा परिच्छेदांचा निपटारा करण्याबाबत General Section All Government and Govt. Aided Institutions
28/04/2016 माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती प्रकट करणे बाबत ..... Student Section All Institute
28/04/2016 login मध्ये माहिती भरणे बाबत ..... Student Section All Institutes
28/04/2016 NBA बाबत कार्यशाळा..... Student Section All Institutes
27/04/2016 Appeal to all Polytechnics for participation in the scheme of Rajiv Gandhi Science and Technology Commission as per attached letter ..... Student Section All Polytechnics
25/04/2016 आश्वासित प्रगती योजने बाबत ..... Est. Section All Govt. Inst.
25/04/2016 मत्ता व दायीत्वे यांची विवरणपत्र सादर करणेबाबत ..... गोपनीय विभाग सर्व शासकीय संस्था
24/04/2016 One Day Workshop On Eligibility and Rules for Admission to Various
Professional Technical Courses
- Year 2016-17
Student Section All Institutions
20/04/2016 Receipt and Expenditure for year 2015-16 Acct. Section All Govt. Institutions
13/04/2016 लिपिक वर्गीय कर्मचार्यांकरिता प्रशिक्षणाबाबत कार्यालयीन आदेश Establishment Section All Govt. Institutions
11/04/2016 गट ड कर्मचार्यांच्या तात्पुरती जेष्ठता यादीबाबत पत्र Establishment Section All Govt. Institutions
11/04/2016 गट ड कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी Establishment Section All Govt. Institutions
06/04/2016 थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशाकरिता सामायिक प्रवेश परीक्षा देणे आवश्यक नसलेबाबत Student Section All Institutions
06/04/2016 प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिसूचना Student Section All Institutions
06/04/2016 PRESS NOTE Student Section All Institutions
05/04/2016 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या माहितीबाबत (कालमर्यादा १२-०४-२०१६ ) Establishment Section All Government Institutions
05/04/2016 In ROPune Login - Important Letter for all unaided Engineering Diploma Institute in Pune region Student Section All Unaided Diploma Institute
04/04/2016 Nominations for 'Pradhanmantri Paritoshik' Confidential Section All Government and Aided Institutions
04/04/2016 NBA Accreditaion of Diploma Institutes Student Section All Diploma Institutions in Pune Region
04/04/2016 NBA Accreditaion of Diploma Institutes Student Section All Diploma Institutions in Pune Region
31/03/2016 Letter regarding amount of Info.Brouchers/Application Kits sale Student Section All Institutions in Pune District
31/03/2016 Urgent Information required from Inst.in PUNE DISTRICT regarding reimbursement of Caution Money Deposit to students Student Section All Institutions in Pune District
31/03/2016 Important letter regarding MIS data entry Computer Section All Govt. Institutions
31/03/2016 तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या अधिकारी / कर्मचारी याचेशी संपर्काकरीता अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक General Section All Govt. Institutions
30/03/2016 द्वितीय वर्ष पदविका एआरसी रक्कम या संचालानालायाच्या वैयक्तिक लेखामध्ये जमा न झाल्याबाबत Students Section द्वितीय वर्ष पदविका एआरसी
30/03/2016 Letter to all Government Institutes (Meeting) Students Section All Govt. Institutions
30/03/2016 Important letter to Government Institutes Accounts Section All Govt. Institutions
29/03/2016 Important letter to all ARC's Student Section All Unaided Institutions
28/03/2016 Submission of Proforma-A for EBC Student Section All Unaided Institutions
28/03/2016 Employment Oriented Training Program for Minority Students Student Section All Unaided Institutions
23/03/2016 Important Circular for all institute Student Section All Unaided Institutions
21/03/2016 मराठवाड्यामधील ईबीसी पात्र विद्यार्थ्यांच्या माहिती बाबत ... Student Section All Unaided Institutions
21/03/2016 आंतरराष्ट्रीय जल दिन साजरा करणे बाबत .... Establishment Section All Government Institutions
18/03/2016 Hearing of Diploma Engineering Institutes in Pune Region Student Section All Un-aided Diploma Engineering Institutions
14/03/2016 तांत्रिक पदांची दिनांक १ /१ /२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी Establishment Section All Government Institutions
12/03/2016 विधानमंडळाचे सन २०१३ चे - विधान परिषद आश्वासन क्र ३२२ Student Section All Institutions
10/03/2016 पुणे / अवसरी येथील शासकीय संस्थांमधील कर्मचार्याचा प्रशिक्षणाबाबत कार्यालयीन आदेश Establishment Section All Government Institutions
10/03/2016 List of Institutes not uploaded AISHE information. Stuent Section All Unaided Institutions
10/03/2016 Bank Account Details Submission for EBC Stuent Section All Unaided Institutions
08/03/2016 Benefits of promotion to teachers in Govt.Degree Institutes Establishment Section All Government Degree Institutions
08/03/2016 गट ड कर्मचार्यांना पदोन्नती देणेबाबत शासन निर्णय Establishment Section All Government Institutions
05/03/2016 Hearing of New Inst./ Variation in Intake Student Section All institutions d>
05/03/2016 ** Very Urgent** time limit 1 p.m. today ***
Verification of data of Contract Basis Staff made permanent as per court order
Establishment Section All Government Institutions
05/03/2016 ***Urgent *** Training program at Aurangabad Establishment Section All Government Institutions
04/03/2016 Degree Institute Verification(6794, 6795) Student Section Degree Engg.(6794, 6795) Institutions
04/03/2016 Office Order for Inspection Student Section All Degree Engg. Institutions
04/03/2016 Office Order for MBA/MMS ARC Accounting Student Section All Degree Engg. Institutions
04/03/2016 Office Order for Inspection of Institutes Student Section All Degree Engg. Institutions
03/03/2016 Query Inspection Format for Degree Engg.Institutes Student Section All Degree Engg. Institutions
03/03/2016 Letter and undertaking format for Govt. and Aided Institutes Student Section All Government / Aided Institutions
03/03/2016 कार्यदेशक / उपकरण कार्यदेशक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रमुख लिपिक / मुख्य लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 वरिष्ठ लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 कनीष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक /वसतिगृह लिपिक/ ग्रंथालय लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 लघुलेखक निम्नश्रेणी तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रभारक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 भांडारपाल तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रयोगशाळा सहायक (अतांत्रिक) तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 एकाकी पदांची तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 Institute Verification (Degree Engg.Inst.Code 6307,6145,6808) Student Section Inst.Code 6307,6145,6808 Institute only
03/03/2016 Notification for Extension of date 5.3.2016 for Diploma variation Prastav Student Section All Institutions
03/03/2016 Candidates have not updated their Aadhar Number (Pune Region) Student Section All Institutions
03/03/2016 Hearing of Diploma Inst.for Approval Process Student Section All Unaided Diploma Institutions
03/03/2016 Inspection order for Inst. Code 6311 Student Section All Unaided Diploma Institutions
02/03/2016 Hearing on 4/3/2016 Student Section All Unaided Institutions
02/03/2016 EBC Scrutiny at G.P.Pune Student Section All Unaided Institutions
02/03/2016 Information of Posts/Staff in unaided institutes Establishment Section All Unaided Institutions
02/03/2016 *** Urgent ***
List of Institutes not submitted Information of Second Shift Courses and Admissions in EXCEL format
Student Section All Institutions
01/03/2016 Degree Institute Verification Student Section All Institutions
29/02/2016 *** Urgent *** Information of Second Shift Courses and Admissions Student Section All Institutions
29/02/2016 *** Urgent *** Information of Second Shift Courses and Admissions Student Section All Institutions
25/02/2016 संचालानालायासाठी येणारे उत्पन्नाची माहिती सादर करणे बाबत Student Account Government and Govt. Aided All Institute
25/02/2016 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती बाबत Student Section All Institute
22/02/2016 द्वितीय पाळी अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थेची तपासणी बाबत (MCA /MBA) Student Section Second shift Institutions (MCA /MBA)
22/02/2016 Information of recruitment of Project Affected candidates in Aided Institute Student Section All Institutions
22/02/2016 User Mannual for filling DCF-III on AISHE Website Student Section All Institutions
22/02/2016 द्वितीय पाळी अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थेची तपासणी बाबत Student Section Second shift Institutions
20/02/2016 डिसीएफ-III फार्म बाबतची माहिती अपलोड करण्याबाबत Student Section All Institutions
20/02/2016 Hearing of Engineering Institutes on 22nd and 24th Feb.2016 Student Section All Engg. Institutions
17/02/2016 Format for Status report of Data Entry in DTE MIS Student Section All Government Institutions
17/02/2016 Status report of Video Conference Unit in Govt.Institutes Student Section All Government Institutions
17/02/2016 माहिती व्यवस्थापन प्रणाली बाबत Student Section All Government Institutions
18/02/2016 माहिती अधिकारामध्ये कैद्यांना माहिती देण्याबाबतचा शासन निर्णय Student Section All Government Institutions
17/02/2016 बांधकामाची माहिती सादर करणेबाबत.... Student Section All Government Institutions
17/02/2016 Discrepancy in HTESevaarth Paybill .. Student Section All Government Aided Institutions
16/02/2016 नवीन संस्था प्रस्तावाबाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 प्रवेशक्षमता वाढ / घट प्रस्तावाबाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 स्यानिटरी न्याप्कीन व्हेन्डिंग मशीन बाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा करणेबाबत .. Student Section All Institutions
15/02/2016 Senior Scale / Selection Scale for Teaching Staff in Degree institutes .. Student Section All Government Degree Institutions
15/02/2016 Senior Scale / Selection Scale for Teaching Staff in Diploma institutes .. Student Section All Government Diploma Institutions
15/02/2016 Information of staff approved increment for completing M.Pharmacy .. Student Section All Government Institutions
12/02/2016 जून २०१५ मध्ये झालेल्या संस्था तपासणी आढळलेल्या त्रुटी तपासणी बाबत .. Student Section All Government Institutions
11/02/2016 पात्रलेखनाबाबत कार्यालीन कामकाज नियमपुस्तिकेतील तरतुदींचे पालन करण्याबाबत .. EST Section All Government Institutions
11/02/2016 महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २००९ वेतननिशिचीती संबंधी सूचना .. EST Section All Government Institutions
11/02/2016 सीईटी २०१६ - व्यावसायिक पाठ्यक्रम ( तंत्रशिक्षण ) साठी समायिक प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप .. Student Section All Institutions
09/02/2016 मागील तीन वर्षातील वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्तीची माहिती बाबत .. Account Section All Government Institutions
09/02/2016 व्यावसाईक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत .. Student Section All Institutions
09/02/2016 प्लॅस्टिक कचरा मुक्ती पुणे शहर अभियानाचा शुभारंभ .. Student Section All Institutions under Pimpri Chinchwad Mahanagar Palika and Pune Municipal Corporation only
09/02/2016 About EBC form checking.. Student Section All Institutions
06/02/2016 Important & Time Limit : 06/02/2016
शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३,२०१३-१४ व २०१४-१५ (Year wise FY.SY and so on)
ईबीसी विद्यार्थ्यांची (गैरव्यहाराची चौकशी करिता एस.आय.टी ला माहिती देणेबाबत)..
Student Section All Institutions
06/02/2016 Important & Time Limit : 06/02/2016
शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ मधील प्रवेशित विद्यार्थी व अर्थिक मागास प्रवर्गातील (ई बी सी)विद्यार्थ्यांची माहिती...
Student Section All Institutions
05/02/2016 Important & Time Limit : 30-04-2016
वार्षिक गोपनीय अहवाल २०१५-१६ बाबत...
Confidential Section All Govt.-Aided Institutions
05/02/2016 Important & Time Limit : 30-04-2016
वार्षिक गोपनीय अहवाल २०१५-१६ बाबत...
Confidential Section All Govt. Institutions
03/02/2016 Time Limit : 15-02-2016
प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश 2015-16 समुपदेशन फेरी (Counselling Round) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांच्या शुल्का बाबत...
Govt. Polytechnic Pune List of Institutions in the Letter
02/02/2016 Very Urgent & Time Limit : 05-02-2016
या कार्यालयाच्या आधिपत्याखालील संस्थांमध्ये द्वितीय पाळी सुरु आहे त्या संदर्भात माहिती
( अध्ययानाची वेळ व शिक्षक / शिक्षकेत्तर पद भारती ) तातडीने सादर करणे बाबत...
Students Section All 2nd Shift Institutions
01/02/2016 Very Urgent & Time Limit : 04-02-2016
विभागाच्या आधिपत्याखालील स्वायत्त तसेच शासकीय व अशासकीय अनुदानित
पदवी / पदविका व तत्सम अभ्यासक्रमांच्या संस्थातील शिक्षकीय तथा शिक्षकेत्तर पदांचा फेर आढावा माहिती सादर करणे बाबत...


1. Click here to download the excelsheet proforma
Estt-3A Section All Govt./Govt.-Aided Institutions
01/02/2016 From 06th to 18th JUNE 2016
Two Weeks ISTE-TEQIP STTP on “MATLAB & SIMULINK: Learning by Doing”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016 From 20th to 25th JUNE 2016
One Week STTP on “Scientific Computing Using OCTAVE”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016 From 17th to 28th MAY 2016
Two Weeks STTP on "SCILAB & SCICOS (Open Source Alternative to MATLAB& SIMULINK): Learning by Doing”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016
New NFR/MARATHA/ESBC/LATE-EBC YEAR 2013-14 /2014-15 ...
Student Section All Institutions
30/01/2016
Revised EBC Date 05/02/2016 ...
Student Section All Institutions
29/01/2016
NFR EBC YEAR 2013-14 /2014-15 ...
Student Section All Institutions
28/01/2016
G.R. For New Institute / Variations in intake ...
Student Section All Institutions
28/01/2016
ARC Remuneration Order 2015-16-ARch ...
Student Section All Arch. Institutions
28/01/2016
ARC Remuneration Order 2015-16 HMCT ...
Student Section All HMCT. Institutions
28/01/2016
M Pharmacy Information ...
Student Section All Pharmacy Institutions
27/01/2016
वेतन निश्चित करण्याबाबत ...
Estt Section All Govt.and Govt. Aided Institutions
27/01/2016
३० जानेवारी हुतात्मा दिन म्हणून पाळण्या बाबत ...
Student Section All Institutions
27/01/2016
शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका निवडश्रेणी मंजूरी करण्याबाबत ...
Estt Section All Govt.and Govt. Aided Institutions
21/01/2016
अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणे बाबत...
Estt-3B Section All Govt. Institutions
21/01/2016 Urgent :
पदवी व पदव्युत्तर तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांमध्ये विद्यार्थी व पालकांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे बाबत...
Students Section All Degree/Post Degree Institutions
21/01/2016 Urgent :
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवा नियमित करण्यात आलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय आणि शासकीय तंत्रनिकेतनातील कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांबाबत...
Estt-1 Section All Govt. Institutions
20/01/2016
Remuneration order for Counselling Centres of Post HSC Diploma in Pharmacy/HMCT/Surface Coating etc. for Academic Year 2015-16
Students Section List Included
20/01/2016
Remuneration order for Counselling Centres of Post SSC Diploma in Engg. for Academic Year 2015-16
Students Section List Included
20/01/2016 Urgent & Time Limit : 27-01-2016
शासकीय कर्मचा-यांच्या माहे एप्रिल-मे २०१६ या नियतकालिक बदल्यांबाबत...
Estt-3A Section All Govt. Institutions
20/01/2016 Urgent & Time Limit : 21-01-2016
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आवश्यक असणा-या बांधकाम तरतुदीबाबत (चालू / प्रगतीपथावरील बांधकामे) ...
General Section All Govt. Institutions
20/01/2016 Important :
Regarding problems in filling up of Online EBC Forms for Academic Year 2015-16...
EBC Section All Institutions
20/01/2016 Time Limit : 10-02-2016
शासकीय व अशासकीय अनुदानित (पदवी) संस्था व स्वायत्त संस्थेतील दि.०१-०१-२००६ ते १६-१०-२०१५ या कालावधीत पात्र ठरणा-या अध्यापकांना वरिष्ठश्रेणी/निवडश्रेणी मंजूर करणे बाबत...
Estt-1 Section सर्व शासकीय/अशासकीय अनुदानित पदवी संस्था व स्वायत्त पदवी संस्था ...
19/01/2016 Very Urgent & Time Limit : 20-01-2016
विभागाच्या आधिपत्याखालील पदांची माहिती
राज्य शासकीय कर्मचा-यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात पूर्व तयारी...


1. Click here to download the excelsheet proforma
2. Click here to download DVOTSurekh Font
3. Click here to download DVOTSurekhMR Font
4. Click here to download Majalla Font
5. Click here to download Majalla Bold Font
6. Click here to download Sakal Marathi Font
Estt-3A Section All Govt. Institutions
19/01/2016 Important :
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ वर्षातील अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्ता यादीस अंतिम मान्यता देणे बाबत...
Students Section All Degree/Post Degree Engg./MBA/MCA Institutions
19/01/2016
टिप्पणी लेखन केल्यानंतर त्याखाली स्वाक्षरी करण्यापूर्वी संबंधित अधिका-याने स्वतःचे नाव, पदनाम व दिनांक नमूद करण्याची पद्धत अवलंबिणे बाबत...
Estt-3B Section All Govt. Institutions
16/01/2016
ईबीसी २०१५-१६ मधील अर्जातील त्रुटी बाबत ..
Students Section All Institutions
16/01/2016 Urgent Reminder
Salary and Fee Reimbursement Online Entry...
Students Section All Institutions
15/01/2016
EBC Verification Schedule of COEP ...
Students Section All Pune Institutions
14/01/2016 Important :
Regarding DTE's Quarterly Enews Letter...
Students Section All Institutions
14/01/2016 Urgent :
लोकलेखा समिती साक्ष --- दि. २६-०८-२०१५
राज्यातील एकून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तपासणी प्रणाली विकसित करणे...
Students Section List Included
12/01/2016 Important
Schedule for Scrutiny of EBC Forms for the Academic Year 2015-16...
Students (EBC) Section All Un-Aided Institutions
11/01/2016
नियमीत शासकीय सेवकाच्या नियतकालिक बदल्यांबाबत ...
Estt-1 Section All Government Institutions
09/01/2016
Salary and Fee Reimbursement pending ...
Students Section All Institutions
08/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची ...
Students Section All Institutions
08/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
Format for शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
विभागातर्गत शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी करण्याबाबत ...
Students Section All Government Institutions
06/01/2016
मुखपत्रावर (Letter Head) संचालनालयाकडून प्रदान करण्यात आलेला संकेतांक क्रमांक (DTE Code) बाबत ...
Students Section All Institutions
05/01/2016
About E.B.C ...
Accounts-1 Section All Institutions
05/01/2016
विद्यामान राष्ट्रपती व पंतप्रधान छायाचित्र बाबत ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
05/01/2016
अटल निव्रुतीवेतन योजना ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
04/01/2016
About Court Case...
Accounts-1 Section All Government Institutions
01/01/2016 Time Limit : 04-01-2016
वैधानिक विकास मंडळाच्या अनुदान व खर्चाबाबत ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
01/01/2016
Dec-2015 वेतन व भत्याची देयके एचटीई- सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार करण्याबाबत ...
Accounts-1 Section All Govt.-Aided Institutions
31/12/2015
वेतन व भत्याची देयके एचटीई- सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार करण्याबाबत ...
Accounts-1 Section All Govt.-Aided Institutions